• Billing & Customer Care

    Billing & Customer Care là giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp viễn thông với các chức năng:
    • - Quản lý khách hàng

    • - Quản lý tính cước và thanh toán

    • - Quản lý hạ tầng viễn thông

    • - Quản lý các sản phẩm, dịch vụ mạng